Temple of Set

P.O. Box 470307
San Francisco, CA 94147
E-mail: ed@xeper.org
Web: http://xeper.org

Yleistä tietoa ja jäsenyysehdot

Päivitetty 30. huhtikuuta 2011 jaa.

Setin Temppelin kaltaiseen järjestöön olet tuskin aiemmin törmännyt. Temppeli on suunniteltu itsekehityksen ja henkilökohtaisen kasvun työkaluksi. Tämä kirjoitus on lyhyt yhteenveto setiläisestä filosofiasta, Setin käsitteestä sekä jäsenyyteen liittyvistä vaatimuksista ja vastuista. Lue se siis huolella läpi, mikäli harkitset jäsenyyttä.

SETILÄINEN FILOSOFIA

Kaikki rehellistä itsetuntemusta painottavat koulut (toisin kuin uskoon pohjaavat) erottavat ihmiskunnan muusta maailmasta yhden tietyn ominaisuuden perusteella. Tämä on ihmisen kyky tietoiseen ja tahdonalaiseen olemassaoloon. Tämä tietoisuus itsestä mahdollistaa niin taiteen, tieteen ja käsityksemme "hyvästä" ja "pahasta" kuin myös vapaan tahdon sekä kyvyn merkityksellistää ajatuksia, väittämiä ja tekoja.

Eri uskonnot vastaavat tähän yksilöllisen tietoisuuden ilmentymään hyvin eri tavoin. Joissain uskonnoissa koko tietoisuus halutaan tukahduttaa (esimerkkinä buddhalaisuus ja pyrkimys nirvanaan). Toiset, kuten vaikkapa abrahamilaiset uskonnot, käyttävät tästä ilmiöstä nimeä "sielu" ja olettavat että sielu täytyy pelastaa ja että tämä pelastus tulee yksilön ulkopuolelta. Toisaalta monet kieltävät moisen tietoisuuden kokonaan ja esittävät, että ihminen on vain eläin muiden joukossa. Kaikissa historian tuntemissa sivilisaatioissa ja kulttuureissa on kuitenkin ollut myös tietoisuutta palvovia (tai sitä kunnioittavia) uskontoja.

Tietoisuutta palvovat uskonnot ovat yleensä erottautuneet luontoa palvovista olemalla älyllisesti haastavampia. On nimittäin huomattavasti vaikeampaa luovia tietoisen olemassaolonsa halki järkiperäisesti pohdiskellen kuin heittäytyä puolirationaalisten ärsykkeiden ja reaktioiden virtaan. Tietyissä yhteisöissä, kuten antiikin Egyptissä ja Kreikassa, tällaisia tietoisuutta korostavia kouluja myös arvostettiin, mutta niihin usein liittyvä elitismi ja "yliluonnolliset" harjoitteet ovat kohdanneet vastustusta ja jopa vainoa.

Setin Temppeli pyrkii kunnioittamaan ja vaalimaan tietoisuutta yli kaiken. Haluamme ymmärtää paremmin, mikä tekee meistä kustakin ihmisyksilönä ainutlaatuisen ja käyttää erityisyytemme lahjaa itsemme vahvistamiseen kaikilla olemisen tasoilla. Tämän vuoksi Temppeli pyrkii säilyttämään ja kehittämään perinnettä, jossa irtaudutaan henkisesti totutusta kulttuuriympäristöstä. Juutalais-kristillisissä länsimaissa tätä perinnettä on kutsuttu satanismiksi, mutta yleisluontoisempi nimitys on vasemman käden polku.

Vasemman käden polku on luomistyö, jonka tavoitteena on itsenäinen, eläinolemuksensa ylittänyt yksilö. Täten vasemman käden polku on myös todellinen tie henkilökohtaiseen kuolemattomuuteen. Polku koostuu useasta osasta:

ANTINOMISMI

Ihmismassojen arvot, olivatpa ne valtauskontojen tai joukkoviestinten perua, on tunnistettava esteeksi yksilön henkiselle kehitykselle. Ihmisyhteisö arvostaa ennustettavuutta, vakautta ja staattisuutta yli kaiken. Initiaatti sitä vastoin etsii jatkuvaa, positiivista itsen evoluutiota.

Ympäröivän yhteiskunnan arvojen objektiivinen ymmärtäminen ja arviointi ovat välttämättömiä edellytyksiä omien arvojen älykkäälle muodostamiselle. Länsimaisissa valtauskonnoissa tällainen itsenäisyys tuomitaan usein satanistiseksi". Initiaatti ei kuitenkaan kapinoi pelkästään itsen ulkopuolisen "jumalan" ajatusta vastaan — maallisessa elämässään hän etsii lisäksi vapautta sellaisista ohjaavista voimista kuin propaganda, tapa ja tottumus.

Jotta maagikko voisi kehittää itseään magian keinoin, hänen tahtonsa tulee vallita subjektiivisessa universumissa yhtä lailla kuin muiden joukkotahto vallitsee objektiivisessa universumissa. Yksilö, jonka tahto on saavuttanut tällaisen vahvuuden, voi laajentaa sen vaikutusta myös objektiivisen universumin piiriin. Niin kauan kuin yksilö sallii itsensä olevan sellaisten eläimellisten tunteiden vallassa kuin häpeä, pelko tai sosiaalisen hyväksynnän kaipuu, hänestä ei kuitenkaan voi tulla kykenevää, adeptia mustan magian käyttäjää.

Sovinnainen yhteisö pelkää vaistomaisesti — ja usein vihaa — sellaista, mitä sen ei ole helppo ymmärtää. Temppelistä kiinnostunut saattaa kohdata ennakkoluuloja ja häntä voidaan syytellä kaikesta siitä, mitä tällä hetkellä on muodikasta pitää pahana: yhtäkkiä hän on rasistinen tai seksistinen, anti-sitä tai pro-tätä. Kun katsot omilla silmilläsi ja huomaat, ettei Temppelissä ryhdytä tai kannusteta mihinkään näistä asioista, voit oppia paljon niistä epäluuloista ja antipatioista, jotka jokainen älyllisesti itsenäinen tietoisuuden ilmentymä kohtaa.

YKSILÖLLISYYS

Kukaan muu ei voi tehdä itsen muuttamisen työtä puolestasi. Initiaation tahti ja intensiivisyys riippuvat sinusta, eivät Setin Temppelistä. Temppeli ei voi myöskään sanella sinulle henkilökohtaisia tavoitteitasi. Se on tehtävä itse — viisaasti, ei impulsiivisesti tai tunnepohjalta.

ITSEKURI

Maailma on kaoottinen paikka, jonka väestöltä puuttuu sekä älykkäitä päämääriä että itsekuria niiden saavuttamiseen. Initiaatio on seikkailu, jolle lähtevällä on oltava vahva itsekuri. Kyky tunnistaa, aloittaa ja saattaa päätökseen myyttisiä matkoja erottaa initiaatin pinnallisesta okkultistista.

MUSTA MAGIA

Vasemman käden polun kulkijat harjoittavat sitä, mistä käytämme tarkoin määriteltyä teknistä termiä musta magia. Musta magia keskittyy itse määritettyihin päämääriin. Sen ydinajatus on "tapahtukoon minun tahtoni", toisin kuin oikean käden polun harjoittajien valkoisen magian ydin, "tapahtukoon sinun tahtosi".

Mustaa magiaa karsastetaan ja pelätään, koska sen harjoittaminen on täyden vastuun ottamista omista teoistaan, evoluutiostaan ja vaikuttavuudestaan.

Magia mahdollistaa tapahtumiin vaikuttamisen ja niiden muuttamisen tavoilla, joita yhteiskunta ei ymmärrä eikä osaa odottaa. Siksi initiaatin on otettava vakavasti hänen vaikuttimiaan, päätöksiään ja tekojaan ohjaavat eettiset näkemykset. Etiikan ymmärrys ja asiaankuuluva arvostus onkin välttämätöntä ennen magian harjoittamisen aloittamista. Setiläinen ei käytä magiaa impulsiivisista, triviaaleista tai egoistisista syistä. Sinun on harkittava huolellisesti etukäteen, millaisia seurauksia aikomillasi teoilla on, ja valittava sitten viisauden, oikeudenmukaisuuden ja luovan kehityksen tie.

Pelkästään "egyptiläisen" välineistön sijaan Setin Temppeli käyttää laajaa maagisten tekniikoiden ja työvälineiden kulttuurillista ja käsitteellistä kirjoa ja etsii jatkuvasti uusia lähestymis- ja työskentelytapoja.

Magia voi olla joko operatiivista — kun sitä käyttää sairauden hoitamiseen, paremman työpaikan hankkimiseen, muistin vahvistamiseen jne. — tai illustratiivista / initiatorista. Illustratiivisilla / initiatorisilla maagisilla työskentelyillä pyritään mahdollistamaan ja toteuttamaan Initiaation elinikäistä prosessia. Niitä voi verrata useiden primitiivisten kulttuurien ja tavanomaisten uskontojen siirtymäriitteihin, joista ne kuitenkin eroavat siinä, että ne edustavat yksilökohtaisesti suunniteltua muutosta sosiaalisesti määräytyneen sijaan. Initiatoriset työskentelyt kuvastavatkin itsedeifikaation, itsen jumalaksi tekemisen toteutumista; sosiaaliset siirtymäriitit tekevät yksilöstä kiinteämmän osan yhteisöä. Siirtymäriitti, joka kertoo siirtymästä aikuisuuteen, vahvistaa yksilöllä olevan nyt tiettyä arvokkuutta ja vastuuta. Initiatorinen työskentely herättää tekijänsä havaitsemaan yksilölliset voimansa ja vastuunsa, joita voi käyttää tai olla käyttämättä sosiaalisessa kontekstissa. Initiaatio ei tapahdu rituaalikammiossa, vaan sitä illustroidaan eli kuvastetaan siellä.

Musta magia on vasemman käden polun initiaattien keino toimia jumalina sen sijaan, että rukoilisivat kuvitteellisten jumalien mielikuvia.

SET

Pimeyden ruhtinaan, erillisen itsetietoisuuden arkkityypin, vanhin tunnettu muoto on egyptiläinen jumala Set. Setillä on ollut papistoa esidynastiselta ajalta asti. Vanhimmat Setiin liitetyt kuvat on ajoitettu 3200-luvulle eaa. ja piirtokirjoitukset on sijoitettu astronomisen ajoituksen perusteella noin 5000-luvulle eaa.

Set on moniulotteisempi hahmo kuin juutalaiskristillinen Saatana. Kosmisen järjestyksen ja pysähtyneisyyden vastustamisen arkkityyppinä Saatana voi symboloida monille sitä, miten he alun perin päättivät omistautua initiaatiolle. Kuitenkin tämä symboli liittyy valtauskontoihin ja niiden moraalisäännöksiin liian läheisesti voidakseen olla toimiva kuvaus vasemman käden polun rikkaudesta, hienosyisyydestä ja monipuolisuudesta.

Muinaisessa Egyptissä Set koki vuorotellen valtavan suosion ja totaalisen tuomitsemisen kausia. Esidynastisella ja arkaaisella kaudella Set oli pohjimmiltaan positiivinen jumalolento, joka tunnettiin idässä olemassaolon laajentamisen jumalana. Hän oli rajojen laajentamisen ja olemassaolon merkittävien muutosten jumala, jonka liitettiin erityisesti syntymään, ympärileikkaukseen / initiaatioon, taistelussa kuolemiseen ja uudelleensyntymiseen Suun Avaamisen seremonian kautta. Jo toisen dynastian aikana Set esiintyy kuninkaallisessa ikonografiassa: faaraoiden Peribsen ("Kaikkien sydänten toivo") ja Khasekhemwy ("Kaksi valtaa näyttäytyy") serekheissä, eli näiden nimiin ja asemaan liittyvissä varhaisissa hieroglyfeissä.

Setin palvonta alkoi suosittuna Egyptin itäosien asukkaiden keskuudessa — ensimmäinen Setin kulttipaikka sijaitsi Pelusiumissa Niilin suiston itäpuolella — ja levisi sieltä länteen ja etelään aina raja-alueille asti, missä hänet yhdistettiin paikallisiin initiaation jumaliin. Esimerkkejä kulttipaikoista ovat Dakhlehin keidas, missä Set jakoi paikallisen jumalan Igain kanssa nimen "Aavikon valtias", sekä libyalaisten asutusalue Ombos, missä hänet yhdistettiin paikallisjumalaan nimeltä Ash toisella dynastialla.

Setin asema sirkumpolaarisena / tähtiin liittettynä jumaluutena kärsi auringonjumalten palvonnan lisääntyessä neljännellä dynastialla. Gizan Suuret pyramidit ovat yksi viimeisistä monumenteista, joissa näkyy sekä setiläinen että auringonjumaliin liittyvä käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä. Suuressa pyramidissa oli erityinen ilmakanava, josta kuninkaan akh lensi alfa Draconis -tähteen, joka oli pohjantähti Egyptin Vanhan valtakunnan aikana. Pyramiditeksteissä kuninkaallisen sielun tyyssijoiksi mainitaan Ikhemw-sek, "katoamattomat" eli sirkumpolaariset tähdet, sillä toisin kuin aurinko ja muut tähdet, ne eivät nouse tai laske eivätkä siten edusta myyttistä syntymää ja kuolemaa.

Keskivaltakunnan aikoihin Set typistettiin Ylä-Egyptin symboliksi sema tawy -ikonografiassa ja Heb-Sed -juhlassa. Samalla Setiä syytettiin ensimmäistä kertaa Osiriksen murhasta. Osiris oli seemiläinen maanviljelyksen jumala, jonka palvonta rantautui Egyptiin kolmannen dynastian aikana.

Riippumatta siitä, miten "pahana" Osiriksen kannattajat sitten Setin kuvasivatkin, oli Setin perimmäisin merkitys — olemassaolon rajoille matkaaminen ja niiden laajentaminen sekä näin noudetun kaoottisen energian palauttaminen keskustaan — olennainen osa egyptiläistä ajattelua. Setissä kiteytyy pimeys, joka sitoo ja pitää kasassa Egyptin valon. Osiriksen murha on yhteiskunnan kahleet tuhoava teko, jolla itsen kehittäminen ja kultivointi tunnustetaan pysähtyneisyyteen vieviä voimia vahvemmaksi.

Hyksot, jotka valloittivat Egyptin ja hallitsivat sitä toisella välikaudella (dynastiat XIII—XVII, suurin piirtein 1785—1580 eaa.), samaistuivat aktiivisesti Setiin ja perustivat pääkaupunkinsa Avarikseen, muinaiselle setiläiselle paikalle. Hyksot olivat hevoskansaa, ja hevonen (kuten myös aasi) samaistettiin Setiin. Ennen hyksojen valtakautta ei hevosta oltukaan esitetty egyptiläisessä taiteessa, vaikka eläin oli ollut tuttu jo aiemmin vähintään kahden vuosisadan ajan.

Toinen kantaväestöstä alkunsa saanut setiläisen ajattelun kukoistuskausi alkoi mahdollisesti 18. dynastian aikana ja varmuudella saavutti huippunsa 19. ja 20. dynastioiden myötä, jolloin faaraoiden sukulinjaksi tuli setiläinen pappissuku Tanisista. Tuona rajojen laajentamisen aikana Set oli äärimmäisen suosittu, mikä näkyy sellaisissa faaraoiden nimissä kuin Seti ("Setin mies") ja Setnakt ("Set on mahtava"). Ajatus tähdistä kuolemanjälkeisen elämän sijana nousi jälleen: monimutkaiset astronomiset katot koristavat tämän, eivätkä minkään muun, ajanjakson faaraoiden hautoja.

Tältä ajalta on säilynyt kaksi setiläistä tekstiä. Ensimmäinen niistä on "Kertomus kahdesta veljeksestä", joka kertoo kuinka Set (samaistettuna Bata-jumalaan) käy läpi metamorfoosien sarjan (Xeperu) jotka muuttavat peltotyöläisen tähdeksi Härän takajalan tähdistöön (eli Otavaan). Näin Set edustaa yksilöä joka omalla kovalla työllään, maagisten kykyjensä myötä ja maailmassa vaikuttavia vastustavia voimia hyväksikäyttäen Tulee Olevaksi jumalallisena.

Toinen teksteistä on Ran muodonmuutosten tuntemisen ja Apepin vallastasyöksemisen kirja. Teksti on suojeleva taika, jonka Ramses III, Setnaktin poika, kirjoitutti tiettyihin rajamonumentteihin ja johon sisältyy kaksi setiläistä piirrettä. Ensinnäkin se kertoo kuinka nimetön jumala tulee olevaksi psyykkisessä (subjektiivisessa) maailmassa Xepera-jumalana. Toiseksi taika antaa maagikolle yhden Setin voimista: kyvyn tappaa Apep, harhojen lohikäärme. Jälleen kerran Set on roolimallina: jokainen setiläinen pyrkii näkemään elämän harhojen läpi.

22. dynastian myötä Egyptissä alkoi pitkä taantumisen kausi. Setistä tuli nyt äärimmäisen epäsuosittu jumala ja hänen palvontansa loppui lähes kaikkialla keitaita ja Thebaa lukuun ottamatta. Palvonta sulautui muihin kultteihin, enimmäkseen osaksi thebalaisen sodanjumala Montun kulttia. Erillisyyden ja tuhon negatiivisia puolia korostettiin. Tulevaisuudeksi kutsutun tyhjyyden jumalasta Set-hehistä tuli kirousriittien syntipukki, mikä enteili Saatanan roolia juutalaiskristillisessä lännessä.

Kolmas kukoistuskausi alkoi kreikkalaisten tultua Egyptiin. Tuona aikana hellenistiset ajatukset itsenäisyydestä ja itsen arvostuksesta elvyttivät toimivan initiatorisen puolen Uuden valtakunnan Set-kultissa. Rooman imperiumin vainosta huolimatta kreikkalaisegyptiläinen magia menestyi, mikä näkyi tämän perinteen filosofisten ja maagisten osa-alueiden leviämisenä jopa niinkin pohjoiseen kuin Britanniaan asti.

Setiläinen hermetismi saavutti huippunsa kolmannella vuosisadalla ajanlaskun alun jälkeen. Individualismi ajautui kuitenkin jälleen halveksuttuun asemaan kristinuskon noustessa Rooman imperiumin valtauskonnoksi. Egyptiläiset koptikristityt samaistivat Setin Saatanaan, ja näin Set katosi lähes tyystin egyptiläisestä magiasta.

Neljäs setiläisen ajattelun kukoistuskausi alkoi 1800-luvulla arkeologisten löytöjen myötä, mutta nousi peittelemättä esiin vasta vuonna 1975: tähän vuoteen ajoittuu modernin Setin Temppelin perustaminen ja uudelleenpyhittäminen, ja Setin Aionin Sanan julkilausuminen. Xeper (äännetään ['kefǝ]) on muinaisegyptin verbi, joka tarkoittaa "tulla olevaksi". Tässä sanassa kuuluu Temppelin uskonnon tietoisuutta palvova luonne; toisaalta se myös osoittaa, kenellä on lopullinen vastuu kaikesta — yksilöllä itsellään.

TEMPPELIN RAKENNE JA TOIMINTA

Setin Temppelin harkitun yksilölliseen ilmapiiriin ei istu rutiininomainen, tiettyä ohjelmaa noudattava ryhmätyö. Temppeli ei muodostu lauhkeiden "seuraajien" seurakunnista vaan yhteistyötä tekevistä filosofeista ja maagikoista.

Temppelin korkein hallinnollinen elin on Yhdeksän neuvosto, joka nimittää sekä Setin Ylipapin/-papittaren että toiminnanjohtajan (Executive Director). Yksittäisiä initiaatteja Tunnistetaan kuudelle eri asteelle: Setiläinen I°, Adepti II°, Setin Pappi/Papitar III°, Magister/Magistra IV°, Magus/Maga V° ja Ipsissimus/Ipsissima VI°.

Adeptiksi (II°) Tunnistaminen merkitsee Temppelin vahvistavan, että henkilö hallitsee mustan magian perusperiaatteet ja on onnistuneesti soveltanut niitä käytäntöön. Valtaosa Temppelin järjestelmästä on suunnattu II° :n saavuttamiseen ja Adeptin toiminnan tukemiseen. Suurimman osan jäsenistöstä odotetaan pitäytyvän Adeptin työssä: heidän tehtävänsä on harjoittaa jatkuvaa henkilökohtaista muutosta ja itsensä toteuttamista. Asteita III°–VI° ei tulisi ymmärtää ylemmän tason henkilökohtaisina saavutuksina vaan erikoistuneina, uskonnollisina virkoina joihin nimittämisestä vastaa yksin Set ja jotka Temppeli tunnistaa hänen Tahtonsa mukaisesti.

Set on uskonut papistonsa huomaan Temppelistä huolehtimisen sekä sen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen. Kaikki papiston jäsenet ovat alun perin hyvin kyvykkäitä mustan magian harjoittajia, ja siitä lähtökohdasta tapahtuu myös sinun yhteydenpitosi heihin. He ovat kuitenkin myös vastuussa Temppelin toiminnasta ja integriteetistä, joten heillä on lisäksi valta sekä arvioida että Tunnistaa initiaattien kyvykkyys ja, jos tarpeen, erottaa määräajaksi tai pysyvästi yksilöt, jotka osoittavat olevansa kykenemättömiä toimimaan setiläisten arvokkuuden ja erinomaisuuden vaatimusten mukaisesti. Papisto suhtautuu kaikkiin näihin vastuualueisiin erittäin vakavasti, koska se ottaa nimikkeensä tosissaan ja pitää siihen liittyvää luottamusta pyhänä.

Setin Temppeli välittää tietoa neljää pääasiallista reittiä. Nämä ovat laaja lukulista, jäsenistön sisäinen lehti Scroll of Set, Temppelin lukuisten eri tavoin erikoistuneiden Järjestöjen sisäiset julkaisut, sekä kokoomateoksien sarja, joka tunnetaan nimellä Jeweled Tablets of Set. Kaikki mainitut julkaisut tuotetaan yleensä sähköisessä muodossa, toisinaan tarvepainatteisina niteinä. Jeweled Tablets of Set -kirjasarjan osat eivät koostu pysyvistä dokumenteista vaan niiden sisältöä päivitetään aika ajoin heijastamaan uusia löydöksiä ja mielenkiinnon kohteita.

Temppelissä on myös paikallisryhmiä, sillä keskusteluympäristöllä ja toveruudellakin on arvonsa. Ryhmistä käytetään nimitystä Pylon, mikä on tarkoittanut alun perin muinaisegyptiläisen temppelin porttia. Vaikka kutakin Pylonia hallinnoi oma II° Vartija, ne eivät missään nimessä ole "seurakuntia" vaan ennemminkin yksittäisten initiaattien välisen kommunikaation ja yhteistyön välineitä.

Setin Temppelin Järjestöt erikoistuvat yhden tai useamman maagisen taiteen- tai tieteenalan alueelle. Tällainen erikoistumisala voi olla kulttuurirajat ylittävä tai keskittynyt tietyn maantieteellisen alueen, aikakauden tai käsitteellisen tradition magiaan. Järjestöihin voivat kuulua vain vähintään II°-initiaatit, ja Adeptin on suositeltavaa liittyä Järjestöön, joka vastaa hänen henkilökohtaisia kiinnostuksenkohteitaan ja erityisosaamistaan.

Kaikilla setiläisillä on pääsy Temppelin internet-foorumeihin ja -arkistoihin. Temppeli ei kuitenkaan ole verkkoyhteisö: setiläiset osallistuvat erilaisiin tapahtumiin, kuten vuosittaisiin kansainvälisiin Konklaaveihin sekä alueellisiin ja paikallisiin kokoontumisiin.

emppelin jäseneksi hyväksytyt henkilöt saavat Crystal Tablet of Set -julkaisun, joka sisältää organisatorista, filosofista ja maagista tietoa, jota initiaatti tarvitsee matkalla Adeptiksi. He saavat myös tiedot aktiivisista Pyloneista ja setiläisistä, jotka ovat avoimia yhteydenotoille. Uudella setiläisellä on kahden vuoden aikaraja, jonka sisällä hänet tulee tunnistaa Adeptiksi. Jos uutta jäsentä ei tunnisteta Adeptiksi määräajan sisällä, jäsenyys päättyy.

Jäseneksi hyväksymisen tai siihen tähtäävän arvioinnin yhteydessä annettuja henkilötietoja ei levitetä papiston ulkopuolisille tahoille. Voit käyttää Temppelin tarjoamia palveluita ja järjestelmiä niiltä osin kuin haluat ja kuten koet niiden parhaiten tukevan omaa Xeperiäsi; mitään niistä ei sinulle tuputeta.

TÄRKEÄ SELVENNYS

Valitettavasti maailmasta löytyy vielä ihmisiä joiden mielikuva "satanismista" pohjaa kiihkokristilliseen propagandaan ja Hollywoodin kauhuelokuviin. Setin Temppelissä arvostetaan mustan magian värikästä perinnettä ja käytämme historiallista saatanallista kuvastoa monessa muodossa sen tuoman taiteellisen vaikutelman tai nautinnon vuoksi. Näkemyksemme sellaisista asioista, joita valveutunut, kypsä yksilö voisi pitää kunniattomina, sadistisina, rikollisina tai muuten alhaisina on, että ne eivät ole osa toimintaamme eivätkä millään tapaa suotavia Työmme kannalta.

Setin Temppeli on inhimillisen kokemuksen evolutionäärinen tulos. Tähän kokemushistoriaan kuuluu monen Temppeliä edeltäneen yksilön ja järjestön maaginen ja filosofinen Työ. Osa tästä Työstä on ollut sosiaalisesti hyväksyttyä joko aikanaan tai nykypäivänä, osa ei. Jotkut näistä tahoista ovat tehneet upeita löytöjä ja keksintöjä tietyillä Työnsä osa-alueilla, mutta sortuneet toisaalla mainettaan lokaaviin äärimmäisyyksiin tai traagisiin epäonnistumisiin. Tutkiessaan historian hämäriä kolkkia arvokkaan, käytännöllisen materiaalin toivossa Temppeli korostaa ja vaatii eettisesti kestäviä tutkimus- ja työskentelytapoja. Setiläisen, joka on epävarma minkään tutkimamme alan etiikasta, on syytä kääntyä papiston puoleen. Kaikilta setiläisiltä odotetaan kypsää suhtautumista ja tervettä järkeä näissä asioissa.

Musta magia on potentiaalisesti vaarallista samaan tapaan kuin herkkien kemikaalien kanssa työskentely. Se ei missään nimessä sovellu henkilöille, jotka ovat tasapainottomia, epäkypsiä tai muulla tavoin tunne-elämältään tai älyltään heikkoja. Tällaiset yksilöt voivat olla suureksi vaaraksi itselleen ja ympäristölleen, eikä heitä lähtökohtaisesti hyväksytä Temppelin jäseniksi. Mikäli näin kuitenkin pääsee käymään ja tämä huomataan jälkikäteen, jäsen erotetaan. Epävarmoissa tapauksissa Temppelin voi odottaa asettavan todistamisen taakan jäsenen harteille. Käytäntö on voimassa Temppelin ja sen jäsenten integriteetin ja turvallisuuden vuoksi.

Setin Temppelin näkökulmasta perinteiset uskonnot ovat perusteiltaan virheellisiä eivätkä siten ole Temppelin kanssa samalla tasolla. Meillä ei ole mitään syytä vaivata päätämme muiden uskontojen asioilla saati ryhtyä yhteistyöhön tai minkäänlaisiin "diplomaattisiin suhteisiin" niiden kanssa (vrt. ekumeeninen toiminta). Temppelin kanta on, että muut uskonnot voivat olla sosiaalisessa mielessä hyödyllisiä tarjotessaan rauhoittavia myyttejä ja fantasioita niille, jotka eivät setiläisyyden vaatimaa itsetietoisuutta kykene saavuttamaan. Tästä syystä jätämme muut uskontokunnat huomiotta elleivät ne itse sotkeudu Temppelin asioihin.

Näiden varoitusten ei ole tarkoitus olla painostavia tai uhkaavia, mutta ne on syytä ottaa vakavasti. Temppeli on foorumi, jossa setiläinen voi tutkia monia sellaisia aiheita, joita ympäröivä yhteiskunta pitää kummallisina, hämärinä tai jopa pelottavina. Setin Temppeliä siedetään vain, jos sen jäsenten tiedetään lähestyvän työtään huolellisesti, asiantuntevasti ja vastuullisesti. Se on vaarallisen epävakaalla alustalla maailmassa, joka on tyytymätön itseensä ja etsii jatkuvasti syntipukkeja. Niinpä Temppelin tulee vaalia tätä sosiaalista tasapainoa kärsivällisesti ja arvokkaasti.

JÄSENYYDEN HAKEMINEN

Avain filosofian sisäistämiseen on sen tuominen käytäntöön pelkän lukemisen sijasta. Abstraktien käsitteiden pyörittely ei riitä, sillä initiaatio tapahtuu kokemuksen kautta. Initiatorisesti eletyt kokemukset toimivat linkkinä tietoisuuden ja mundaanin maailman välillä.

Ensimmäinen aste (I°) tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutteiseen arviointiin, jonka aikana Temppeli ja initiaatti tutustuvat toistensa antiin ilman, että tämä vaatisi suurta panostusta tai sitoutumista kummankaan puolelta. Jos I° initiaatti toteaa, ettei Temppeli sittenkään ole häntä varten, on hän vapaa eroamaan milloin tahansa ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää omalle polulleen.

Jäsenyyttä hakevien on hyvä ymmärtää, ettei Setin Temppeli ole kerho tai veljeskunta, jonka arvonimiä voi keräillä taskuun muiden järjestöjen ohella, olivatpa nämä sitten okkultistisia tai eivät. Toisesta asteesta (II°) alkaen Temppelin jäsenyys sulkee pois mahdollisuuden kuulua mihinkään toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Ei-uskonnollisten okkultististen järjestöjen nykyisten ja entisten jäsenten odotetaan kunnioittavan Temppelin protokollaa ja tutustuvan siihen huolella. Temppelin julkaisut ja muu informaatio ovat sisäistä tietoa, jota ei luovuteta ulkopuolisten henkilöiden tai järjestöjen nähtäväksi ilman Setin papistolta etukäteen hankittua lupaa.

Jos pohdit vakavasti, kannattaako sinun hakea Setin Temppelin jäsenyyttä ja sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä, voit esittää ne Temppelin toiminnanjohtajalle (Executive Director).

Ensimmäiselle asteelle (Setiläinen I°) hakeutumiseen on kaksi tapaa:

  1. Jos olet ollut yhteydessä Setin papiston edustajaan, voit pyytää häntä puoltamaan jäsenhakemustasi. Täytä hakemus jäsenmaksuna 80 USD luottokortiltasi (first year's membership fee/card authorization). Mainitse samalla, että papiston jäsen puoltaa hakemustasi. Jäsenhakemus hyväksytään automaattisesti, kun puoltaminen on varmistunut.
  2. Ellet tunne Setin papistoon kuuluvaa henkilöä, kirjoita jäsenhakemuksen liitteeksi esittelykirje, jossa kerrot itsestäsi ja taustastasi olennaisilta tuntuvat asiat. Mainitse myös mitkä syyt saavat sinut hakemaan Temppelin jäsenyyttä. Täytä hakemus ja postita se Executive Directorille yhdessä valtakirjan kanssa (first year's membership fee/card authorization), joka oikeuttaa veloittamaan ensimmäisen vuoden jäsenmaksuna 80 USD luottokortiltasi. Temppeli tekee päätöksen jäseneksi hyväksymisestä ja ilmoittaa siitä sinulle. Tarvittaessa sinulta kysytään lisätietoja hakemusprosessin aikana.
    Jos jäsenhakemuksesi jostakin syystä evätään, palautetaan veloitettu summa kokonaisuudessaan takaisin. Pyri kirjoittamaan hakemuksesi mahdollisimman objektiivisesti ja arvioimaan itseäsi suorasti ja avoimesti. Kaikki yritykset harhaanjohtamiseen ovat ajanhukkaa molemmille osapuolille. Ennen liittymistä hakijan velvollisuutena on tunnistaa sellaiset tekijät, jotka tuntuvat yhteensopimattomilta ratkaisevilla osa-alueilla ja kertoa niistä hakemuksessa, jotta ristiriitoihin voidaan kiinnittää huomiota ja, jos mahdollista, myös ratkaista ne.

Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu ja vuotuinen jäsenmaksu (80 USD) kerätään Temppelin kulujen ja palvelujen kattamiseksi. Setin Temppeli on voittoa tavoittelematon uskonnollinen yhteisö, jonka varat käytetään yksinomaan koko jäsenistön hyödyksi. Vuotuisen jäsenmaksun lisäksi organisaatio ei peri muita säännöllisiä tai toistuvia maksuja. (Jotkin Temppelin sisäiset Järjestöt ja Pylonit voivat pyytää kohtuullista korvausta uutiskirjeistään tai tarjoamastaan ajasta tai palvelusta, esimerkkinä tapahtuman järjestämisestä syntyvien kulujen kattaminen osallistumismaksuilla.) Erityiset julkaisut tai viralliset tapahtumat suunnitellaan voittoa tavoittelemattomasti, jotta ne ovat hintansa puolesta mahdollisimman monen kiinnostuneen Initiaatin saavutettavissa.

Jäsenyyden ainoana fyysisenä edellytyksenä on 18 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaat eivät voi osallistua Temppelin toimintaan tai edes vierailla tapahtumissa siinäkään tapauksessa, että olisivat esimerkiksi jäsenten sukulaisia. Temppeli ei järjestä toimintaa lapsille. Kantamme on, että lapsiin ja nuoriin ei tulisi iskostaa minkään suprarationaalisen järjestelmän käsityksiä, oletuksia tai määräyksiä, olipa sitten kyseessä oma filosofiamme tai jonkin valtauskonnon uskomus tai käsitys. Sen sijaan nuoruusvuodet olisi hyvä käyttää yksinomaan rationaaliseen sivistykseen ja opiskeluun, joka luo vakaan pohjan aikuisiän pohdinnalle siitä, tuntuuko joku filosofia tai uskonto itselle merkitykselliseltä.

Jos jäsenhakemuksesi hyväksytään, saat vahvistuksen Executive Directorilta. Saat postitse jäsenkortin, jäsentodistuksen, I° Setiläisen astemedaljongin. Lisäksi saat tunnukset, joilla pääset Temppelin verkossa oleviin julkaisuihin, arkistoihin ja foorumeihin.

Aloite jää sinun tehtäväksesi. Setin Temppeli on suunniteltu auttamaan sinua initiaatiossasi kaikilla niillä tavoilla, jotka olemme havainneet käytännöllisiksi, tuottaviksi ja tosiasioihin perustuviksi. Vaikka Temppeli on monipuolinen ja mukautuva, ja me olemme siitä ylpeitä, se on kuitenkin vain työkalu. Sinun ja vain sinun tehtäväsi on valjastaa tämä työkalu käyttöösi tavoilla, jotka mahdollistavat Xeperin, Olevaksi Tulemisen, sillä Xeper on Setin Aionin Sana.


Top of page  |  Back to About